معاون وزیر کشور با بیان اینکه شرایط و وضعیت اشتغال در البرز برازنده و شایسته این استان نیست، گفت: اشتغال البرز باید بیش از پیش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. " />

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو