حضور فعال بخش خصوصی محرک توسعه و عمران شهرهاست

حضور فعال بخش خصوصی محرک توسعه و عمران شهرهاست

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: هر استانی مزیت هایی دارد که می تواند با پرداختن به آنها بستر مانایی جمعیت را فراهم کند و کوتاهی در این راستا موجب افزایش مهاجرت به استان هایی پویا و مولد همچون البرز را فراهم کند که اکنون زیرساخت های این استان از رشد جمعیت باز مانده است.

آخرین اخبار استان البرز پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال

آرشیو